mikrofiber bez bayiliği
bujiteri bayilik
dastini bebe market bayiliği

Oto Yıkama Ruhsatı İçin Gerekli Şartlar Belgeler

Haber Anasayfa > İş Kurmak

Oto yıkamacı açmak istiyor ve ruhsatı için için gerekli şartlar ve belgeleri öğrenmek istiyorsanız bu yazı size yardımcı olabilir.

Oto yıkama açmak popüler girişimcilerden biri ruhsat alma kısmını sizler için araştırdık.

Öncelikle en doğru ve net bilgiyi oto yıkama açmak istediğiniz ilçenin belediyesinden öğrenebilirsiniz.

İnternet üzerinden bir kaç belediyenin oto yıkama ruhsatı için istediği belgeleri paylaşacağız.

1- Etimesgut Belediyesi Oto Yıkama Russatı İçin Gerekli Şartlar Belgeler

(Başvuru Usulü ve İstenilecek Belgeler)

BAŞVURU USULÜ:

Madde 5-)Yapılacak olan oto yıkama ve halı yıkamalarla ilgili başvuruların kabulü, bütün denetimleri Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından yapılacak olup; oto yıkama ve halı yıkama yapılacak yerin, imar yönünden uygunluğu, fenni ve sıhhi şartların yerine getirilip getirilmediği,Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü “İnceleme Heyeti” tarafından belirlenecektir.

İSTENİLECEK BELGELER:

Madde 6-)Bu yönerge kapsamında oto yıkama veya halı yıkama faaliyetinde bulunmak için başvuranlardan istenilecek belgeler;

a-) Başvuru dilekçesi

b-)İlgili yere ait Tapu veya Yapı Kullanma İzin Belgesi

c-) Kira sözleşmesi (Kiracı ise)

d-) Kat mülkiyetine tabi yerlerde kurulacak yapılar için Kat Mülkiyeti Kanununun 42. Maddesine uygun olarak alınmış kat malikleri kurulu kararı,

e-) Kamuya ait mülkler söz konusu olduğunda izin/tahsis, kira kontratı veya 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen geçici 16. Maddeye dayanılarak hazırlanan 06/06/ 2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ’e istinaden alınmış Yapı Kayıt Belgesi.

f-) İlgili yere ait ölçülü ve ölçekli vaziyet planı,

g-) İlgili yere ait yerleşim planı,

h-)ASKİ’ den atık su kalite kontrol ruhsatı, deşarj izni

i-) Talebin uygun bulunması halinde belirlenen ücretin başvuru sahibince Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırıldığına dair alınan makbuz.

j-)2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmeliğin Eki olan Örnek2 ( Gayrı sıhhi işyeri açma ruhsatı başvuru/beyan Formu)’ un doldurulup formdaki eklerin alınması.

GENEL ESASLAR:

Madde 7-) Oto veya halı yıkama işletmeleri ile ilgili olarak çalışma ruhsatı düzenlenebilmesi için öncelikle aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir:

a-) İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte aranan ortak hükümlere ve fiziki şartlara uyulacaktır.

b-)Mevcut bir konutun altı Oto yıkama veya Halı yıkama işyeri için kullanılamayacak,(işyerleri; bağımsız müstakil ticari binada, İş merkezi altlarında, Benzin İstasyonu ve Kapalı Otoparklardaki bağımsız dükkanda ve sanayi bölgelerinde yapılabilir.)

c-) Oto yıkama veya halı yıkama yapılacak yer İmar planlarında Sanayi, Ticaret, Ticaret+Konut lejantında veya niteliği ticari ve oto yıkama olarak kayıt altına alınmış Yapı Kayıt Belgesi alınmış müstakil yapı olacaktır.

ç-) Faaliyetine izin verilen oto ve halı yıkama işyerlerinin Açılış Kapanış saatleri;

sabah saat: 06,30, akşam saat: 22.00’ye faaliyeti durdurularak kapatılacaktır.

d-) Oto yıkama ve halı yıkama yapılacak olan işyeri alanı asgari (60) m2 olacak, ilave olarak, çevresinde 5 araçlık otopark olacaktır.

e-) Oto yıkama yerlerinde yıkama alanı haricinde müşteri bekletme salonu olacaktır.

f) Oto yıkama yerlerinde araçlarla ilgili yıkama/temizleme dışında yağ değiştirme vb. işlemler yapılmayacaktır.

g-)Mevcut Oto veya halı yıkama işyerinin İş Merkezinde veya meskun mahal bitişiğinde olması halinde,tamamı kapalı olacak ve gürültü izolasyonu yapılacaktır.Kullanılan kompresörler ve diğer gürültülü çalışan makineler kabin ya da kapalı alan içerisine alınacak. Kompresörün yer ile temasını izole edecek (ayıracak) ve bu sayede oluşacak titreşimi sönümleyecek sert kauçuk malzeme döşenecek. (5-10 cm kalınlığında)

h-) Suyun akım eğimi ızgaraya verilecek ve çevreye sular akıtılmayacaktır.

ı-)Çevre sakinlerini rahatsız etmeyecek biçimde işin özelliğine uygun iş kıyafeti (tulum,önlük,üniforma vb.)giyilecekler.

j-)Ruhsat Denetim Müdürlüğü,“İnceleme Heyeti” oto yıkama veya halı yıkama işyeri yapılacak yeri otuz(30) gün içinde denetleyecek ve uygun görülenler için, başvuru sahibince Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne belirlenen ücretin yatırılıp makbuzun alınması sonrasında, ruhsat verilecektir.

k-) Yukarıda anılan yönerge şartlarını yerine getirmeyen işletmelere devir hakkı verilmeyecektir.

Kaynak

2- Alanya Belediyesi Oto Yıkama Ruhsatı Şartları

GEREKEN BELGELER (Oto Yıkama İşletmeciliği) :

 2 adet fotoğraf (şirket işletmesi ise gerekli değildir)

 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve İkametgâh Belgesi

 Adli Sicil Kaydı Belgesi

 Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı olunduğuna dair herhangi bir belge

 İşletici Kimlik Bildirme Belgesi (Form-1) (fotokopi)

 İmza Sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetesi (fotokopi) (şahıs işletmesi ise gerekli değildir)

 Vergi Levhası (fotokopi)

 Oda Faaliyet Belgesi ve Oda Sicil Tasdiknamesi (fotokopi) 

Tapu ve Yapı Kullanma İzin Belgesi (fotokopi)

 Kira Sözleşmesi (tapuda adı geçen mülk sahibi/sahipleri ile yapılmalıdır) (aslı ya da noter tasdikli sureti) (işyeri kiralık ise)

 Muvafakatname (en az 8 daireli apartmanlarda; apartman yönetim karar defterinde, kat maliklerinin imzalarının bulunduğu, ilgili karar sayfasının noter tasdikli sureti)

 İşyeri Krokisi (yetkili bir kişiye çizdirilmelidir, üzerinde uzunluk ölçüleri, m² toplamı, çizen kişinin kaşesi ve imzası bulunmalıdır)

 İtfaiye Uygunluk Raporu

 ASAT İşyeri Açma Ruhsatı Görüş Belgesi

 Güvenlik Kameraları ve Kayıt Sistemi bulunmalıdır (700 TVL IR LED dış mekan kamerası ya da 1080 HP HD dış mekan kamerası) (işyeri 60 m² ve üzerinde ise) OTO YIKAMA İŞLETMECİLİĞİNDE YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN KRİTERLER :  “Oto Yıkama İşletmeciliği”nde m² şartı yoktur.  Tapuda adı geçen mülk sahibinin/sahiplerinin vefat etmiş olması durumunda; “veraset ilamı” çıkartılmalı ve gereken belgeler arasına “Veraset İlamı (fotokopi)” da konulmalıdır. Ayrıca kira sözleşmesinde veraset ilamında adı geçen mirasçının/mirasçıların da imzası/imzaları bulunmalıdır.

Kaynak

 

İlgili Haber: Oto Yıkama Açmak

@iskuruyorum 2019

teknolog